• Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.tabletyprzemyslowe.com

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.tabletyprzemyslowe.com (zwany dalej: „Stroną”).
 2. Właścicielem Strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą General-ID Piotr Domański NIP: 532-175-08-71
  REGON: 145888266 zwana dalej GENERAL-ID.
 3. GENERAL-ID dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

§2

Rodzaj zbieranych danych

 1. Dane Klientów są̨ zbierane w przypadku rejestracji Klienta na stronie poprzez wypełnienie Formularzy: Kontaktowego lub Zgłoszeniowego.
 2. Zakres gromadzonych danych obejmuje:
 • adres e-mail,
 • nazwę firmy,
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie Klienta,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo i kraj),
 • numer telefonu,
 • NIP.
 1. Klient wypełniając Formularz Zgłoszeniowy może wyrazić́ zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania subskrypcji Newsletter.
 2. Podczas korzystania ze Strony pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

§3

Sposób wykorzystania danych

 1. W przypadku zgłoszenia Klienta poprzez Formularz Kontaktowy dane Klientów wykorzystywane są w celu dokonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, realizacji zamówienia, w szczególności zrealizowania usługi, dostawy oraz wystawienia dokumentów księgowych.
 2. W przypadku zgłoszenia Klienta poprzez Formularz Kontaktowy dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia, w szczególności ustalenia warunków umowy, zrealizowania usługi, dostawy oraz wystawienia dokumentów księgowych. W przypadku dokonania subskrypcji Newsletter poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dane Klientów będą przetwarzane także w celu doręczania Newsletter. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (w przypadku newsletteru/marketingu), na podstawie zawartej z tą osobą umowy (w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (dotyczy przetwarzania w celach podatkowych, księgowych, oraz ochroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń).

§4

Cookies

 1. Strona używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są̨ one przez GENERAL-ID na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę̨ domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę̨ identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą̨ plików tego typu pomagają̨ dostosowywać́ oferowane przez GENERAL-ID produkty oraz usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Daje też możliwość́ opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych rozwiązań na Stronie.
 2. GENERAL-ID wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są̨ usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów,
 • Cookies trwałe: są̨ przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Stronę, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Strony i jej funkcji.
 1. GENERAL-ID wykorzystuje cookies własne w celu:
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Klienci Strony korzystają̨ ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. GENERAL-ID wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 • popularyzacji Strony za pomocą̨ serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 • popularyzacji Strony za pomocą̨ serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.
 2. Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. GENERAL-ID nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony na stronę̨ zarządzaną przez innego administratora, zapoznać́ się̨ z polityką prywatności tam przyjętą.


§5

Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Stronę bezpośredni dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy GENERAL-ID.
 2. Państwa dane mogą̨ być́ także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Sposób wykorzystania danych”.
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści danych osobowych Państwa dotyczących, przetwarzanych przez GENERAL-ID, jak również̇ prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, przenoszenia lub uaktualnienia danych osobowych Państwa dotyczących.
 4. GENERAL-ID zapewnia Klientom, którzy korzystają z usług firmy GENERAL-ID, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość́ ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy wysłać maila z prośbą. Klient ma możliwość́ usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. GENERAL-ID może odmówić́ usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujące prawo polskie a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez GENERAL-ID roszczeń́ od danego Klienta.

 5. W przypadkach przetwarzania danych Klienta na podstawie udzielonej zgody, Klient ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
 6. Osoby, których dane osobowe przetwarza GENERAL-ID, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadkach, gdy GENERAL-ID przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć sprzeciw do GENERAL-ID.
 8. Dane przetwarzane, zależnie od podstawy oraz celu przetwarzania, będą przez okres nie dłuższy niż okres potrzebny do realizacji zamówienia, ustalenia warunków umowy, zrealizowania usługi, dostawy, odpowiedzi na zapytanie, a także przez okres konieczny do wykonania obowiązków księgowych i podatkowych oraz okres przedawnienia roszczeń.
 9. Dane klientów nie są profilowane.

§6

Zabezpieczenia

 1. GENERAL-ID stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę̨ danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. GENERAL-ID zobowiązuje się̨ chronić́ wszelkie Państwa dane zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy o przetwarzaniu  przez nas danych osobowych w celu świadczenia naszych usług oraz w celach marketingowych. Administratorem Twoich danych jest Piotr Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą General-ID Piotr Domański NIP: 532-175-08-71 REGON: 145888266

§7

Zmiana polityki prywatności

 1. GENERAL-ID zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę̨ wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować́ na adres: rodo@general-id.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2021r.